Kuigi Suvemäe-TKG õpetamis- ja õppemetoodika erineb tavakoolides rakendatavast, tegutseme me siiski riiklikust õppekavast lähtudes. 

Numbrilist hindamist Suvemäe-TKG koolis ei rakendata. Hindamine toimub õpilaste ja coachide (juhendajate) regulaarsete vestluste põhjal ja õpilase individuaalsetest oskustest ja õpitulemustest lähtuvalt.

Kõigepealt hindab õpilane ise enda saavutusi ning seejärel saadab oma kokkuvõtte coachile.  Kui õpilasel on algul raskusi oma huvides selgusele jõudmises, pakutakse juhendajate poolt talle erinevaid võimalusi õppimise arendamiseks. Kuid õpilasele jääb siiski kohustus tegeleda õppepõhise tegevusega ja vajadusel abi paluda. Lõppeesmärk on jõuda isejuhtiva õpilaseni, kes suudab püstitada õpieesmärke, otsida abi ja tuge, põhjendada oma õppestrateegiaid ning õppesisu mahtu ja vajalikkust.

Õppeaasta jooksul koondatakse õpilase erinevad õpiülesanded õpimappi ning õppeaasta lõpus esitatakse õpimapi põhjal nn väitekiri. Portfell võib sisaldada lapse töid, projekte ja nende kirjeldusi ning see on koostöös aineõpetajate ja isikliku coachiga välja töötatud.

Vanemaid teavitatakse lapse arengust regulaarselt (vähemalt üks kord trimestril), kas e-kooli või isiklike vestluste kaudu.

 

Koolist lahkumine:

 Kui õpilane lahkub Suvemäe-TKG koolist teise kooli, teisendatakse õpilase kvalitatiivsed hinnangud numbrilisteks hinneteks, kui teine ​​kool seda nõuab. Suvemäe-TKG koolist Tallinna Kunstigümnaasiumi tavakooli süsteemi liikudes ei ole vaja lisadokumente esitada.