Koolist

Suvemäe kooli õppemetoodika järgib demokraatlikku süsteemi.
See tähendab, et õpilased lähtuvad iseõppimise põhimõtetest. Meie kool loob õpilasele õppekeskkonna, kus läbi mängude ning projektide antakse õpilastele edasi tavapäraseid kooliteadmisi.

Selline õppemetoodika annab küll lastele suurema vabaduse, aga selle läbi ka suurema vastutustunde. Õpilane on ise vastutav oma teadmisteomandamise protsessi eest.

Suvemäe kool lähtub demokraatliku hariduse põhimõtetest.

Kooli astumise avaldus

Oma lapsele koolikoha taotlemiseks on vajalik esitada avaldus.
Õppekava ja hindamine

Suvemäe Kool töötab lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õppemeetodid ja õppeviis erinevad tavapärastes koolides rakendatud õppimisest.Suvemäe Koolis ei rakendada numbrilist hindamist. Hindamine toimub regulaarsete vestluste käigus õpilaste ja coachide vahel, kus esmalt eesmärgistatakse õppimist ning hiljem tehakse koos ka kokkuvõte. Õpilane hindab enda saavutusi eelkõige ise ning siis annab ka oma kommentaari coach. Juhul kui esialgu õpilane ei oska valida, kuidas ta võiks õppida ja mida, siis pakutakse õpilasele erinevaid võimalusi. Eesmärk on jõuda ennastjuhtiva õpilaseni, kes ise suudab põhjendada oma õppimise strateegiaid ja õppesisu mahukust ning vajalikkust.

 

Õppeaasta jooksul kogunevad õpilase erinevad tööd õpimappi ja õppeaasta lõpus esitatakse õpimapi põhjal nö lõputöö. Õpimapp võib sisaldada endas lapse töid, projekte ja nende kirjeldusi. Õpimapp sisaldab ka õpilase enda poolt koostatud päevikut, kus on näha tema seatud eesmärgid ja reflektsioon ning coachi arvamus.

 

Lapsevanemaid teavitatakse regulaarselt (vähemalt kord kuus) lapse arengust, kas vestlustel või läbi konkreetse õppekeskkonna.

 

Juhul kui õpilane lahkub Suvemäe koolist teise kooli, siis õpilase kvalitatiivsed hinnangud teisendatakse numbrilisteks hinneteks, kui seda nõuab teine kool. Liikudes Suvemäe Koolist Tallinna Kunstigümnaasiumi tavakooli süsteemi, ei ole vaja täiendavalt dokumente esitada.

Tunniplaan ja õppekeskused

Suvemäe Koolis toimub õpilase poolt juhitud õppimine erinevates tegevuskeskustes nt teaduskeskus, kunstiala jne., kus õpetajad aitavad õpilastel nende huvist ja sisemisest motivatsioonist lähtudes leida ja valida erinevaid õppetegevusi.

 

Õpilastega on planeeritud õppeaasta alguses läbi arutada allolev päevakava:

Õppimise meetod

Suvemäe Koolis on õpilastel võimalik valida järgmiste õppevormida vahel igapäevaselt. Iga teema õppimise viis, sisu ja korraldus lepitakse kokku eelnevalt vestlustes coachiga.  

 

Eksamid ja tasemetööd

Suvemäe Kooli õpilased läbivad 3., 4., 6., 7. ja 9. klassi lõppedes nii vabatahtlikud kui ka riiklikult kohustuslikud tasemetööd ning eksamid – eesmärgiga tagada võimalus õpitulemuste saavutamise jälgimiseks.

Suvemäe Kooli õpilastel on alati võimalus otsustada õppevormi üle, kuidas nad eksamiteks või tasemetöödeks valmistuvad. Suvemäe Kooli päevakava võimaldab õpilastel osaleda nii tavapärastes õppetundides kui ka iseseisvalt teadmisi omandada. Õpilased võivad valmistuda tasemetöödeks ja eksamiteks selleks ettenähtud tundides koos Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kodukord lastele

Suvemäe Kool lähtub demokraatlikest põhimõtetest, seega lapsed ja õpetajad loovad endale koos kokkulepped käitumiseks, olukordade lahendamiseks jne. Kokkulepped on läbi arutatud ja vastu võetud kooli üldkoosolekul. Kokkuleppeid käitumise ja suhtlemise osas on vaja selleks, et tagada turvaline ja usaldusväärne õpikeskkond.

Kui õpilased on kaasatud kokkulepete loomisesse ja otsustusprotsessi, siis võtavad õpilased vastutuse enda käitumise ja tagajärgede eest. Sel viisil nad mõistavad paremini reeglite vajadust ning on valmis ka neid järgima.

Demokraatlikul koolil on rahvusvaheliselt sätestatud põhimõtted, nt vägivallatus, teise vara austamine jne.

Mõned näited kokkulepete kohta teistes demokraatlikes koolides on järgmised:

  • enda järgi peab koristama;
  • koolimajas liigume rahulikult;
  • koolimajas räägime sõbraliku hääletooniga;
  • austame ennast ja teisi;
  • süüakse sööklas;
  • omavahel räägime viisakalt;
  • isiklike esemete kaasa võtmine kooskõlastatakse oma coachiga;
  • hoian koolivara.

Vanusegruppid ja klassid

Suvemäe Koolis ei ole klasse. Kool rakendab süsteemi, kus õpitakse lähtuvalt huvist ja arengutasemest, mitte vanuse seatud piirangust.

Vanuserühmad jaotuvad kooliastme põhiselt:

I kooliaste – 7-9 aastased

II kooliaste – 10-12 aastased

III kooliaste – 13-16 aastased

Täiskasvanutena oleme harjunud, et meiega koos töötavad erinevate huvide, vanuste ja rahvustega inimesed. Laste puhul on erinevate vanustega koos õppimine hea võimalus õpetada meeskonnatöö oskusi, arendada empaatiavõimet ning konfliktide lahendamise oskusi. Samuti saavad ühiselt erineva vanusega õpilased koos õppides oma teadmisi rakendada. Lapsed saavad teisi lapsi õpetada ja läbi selle oma teadmisi kinnistada.

 

Erinevate demokraatlike koolide näitel on näha, et lapsed tunnevad suurt rõõmu teistele lastele teadmiste jagamisest. See tõstab nende enesekindlust ja vastutustunnet. Teiste laste õpetamine näitab lastele, et nad on vajalikud ja hinnatud ning see on lastele suureks motivatsiooniallikaks.