You are currently viewing Demokraatlik kool- miks me seda eelistame?

Demokraatlik kool- miks me seda eelistame?

Demokraatlik kool annab lastele aega avastamiseks ning annab võimaluse süvitsi tutvuda huvipakkuvate teemade ja materjalidega. Ühtlasi võimaldatakse lastele töötubasid, kus lastel on võimalik õppida koos  oma ala spetsialistiga ja tutvuda teistsuguste õppeviisidega.
Kui anda lastele võimalus ise valida oma õppemeetodid, kiirus ja materjalid, arendab see laste iseseisvust oma otsuste tegemisel, allikakriitilisust materjalide valikul, kohusetunnet oma õpingute ees jms. Demokraatliku hariduse üheks eriliseks suunaks, tavapäraste teadmiste omandamise kõrval, on kindlasti õppimise õppimine. See tähendab vajalike teadmiste omandamist omal initsiatiivil. Ühtlasi on olulisel kohal ka emotsionaalse intelligentsuse arendamine, rahuliku ja motiveeriva õppekeskkonna loomine, enesedistsipliin ning austava koolikeskkonna loomine. Tänu iseõppimise motivatsioonile, omandavad lapsed teadmisi erinevaid kanaleid pidi. Meie kooli lapsed oskavad oma õpinguid läbides vastata:

  • Mida ma sellest õppisin?
  • Mida ma selle õpituga teha saan?
  • Kuidas ma seda reaalselt rakendan?

Rahulik õpikeskkond tähendab seda, et lapsi ei survestata. Igal lapsel on oma tempo, milles ta suudab teadmised omandada. Teadmiste omandamisel aitavad juhendajad lapsi vajalike materjalidega. Kuna koolis on koos erinevate vanustega õpilased, on suur rõhk ka meeskonnatööl. Sellistes meeskondades aitavad lapsed üksteisel kiiremini areneda ning vajadusel juhendada. Meie koolis on isiksusi austav keskkond, st et arvestatakse iga lapse eripäraga ning võimetega.