Suvemäe-TKG järgib demokraatliku hariduse põhimõtteid ning loob lastele õppekeskkonna, kus arvestatakse iga lapse isikuomadustega. See võimaldab lastel suunata ise oma õppeprotsesse  ja tegevusi ning annab neile suurema valikuvabaduse. Tänu sellele on märgata laste suuremat motivatsiooni ning enesekindlust.

 

 

Demokraatliku hariduse põhimõtted Suvemäel:

  • toetada õpilast tema sisemise tasakaalu leidmisel, nautides vabadust uurimus- ja loovtöös ning võttes vastutust oma õppeedukuse ja käitumise eest;
  • õpilased õpivad rühmades, mis vastavad nende haridusastmele, ning õppeprotsess ja metoodika arvestab õpilase individuaalsete huvidega (tavapäraseid klasse ei ole);
  • õpilastel on võimalus osaleda mitmekülgses koolielus: ühiselt lahendatakse erimeelsusi vahendusringis, ettepanekuid ürituste korraldamiseks tehakse oma vanuserühma ringis (väike ring) ning kogu kooli asju arutatakse iganädalasel ühisel kogunemisel (Suvemäe ring). Igas ringis on igal õpilasel sõnaõigus, kõik on võrdsed.
  • koos õpetajatega osalevad õpilased iganädalasel üldkogunemisel, kus arutletakse ja otsustatakse ühiselt õppeprotsessi, selle sisu ja viisi üle (ennastjuhtiv ja personaliseeritud õpe).

 

 

  • Igal nädalal kohtub  õpilane oma juhendajaga (coachiga), et analüüsida tulemusi ja planeerida edasisi õppetegevusi.
  • Meie koolis ei ole tavapäraseid klassiruume. Selle asemel toimuvad meie tunnid erinevates tegevuskeskustes (loodusteadused, kunst, keeled jne), kindlate vanuserühmade kaupa (1.-2. klass, 3.-4. klass, 5.-6. klass, 7. klass, 8.-9. klass).
  • Meie kooli õppevormiks on 1) töötoad, mis viiakse läbi nii õpilaste kui ka õpetajate poolt, 2) õuesõpe, 3) töövarjuks olemine, 4) õppekava-järgsed tunnid, 5) õpetajaga personaalsed kokkulepped projektideks, 6) vaba mäng.
  • Lisaks poolstruktureeritud õppetundidele (matemaatika, eesti keel, loodusteadused) edendab Suvemäe-TKG iseseisva õppe projekte, mis on suunatud õppimisoskuse arendamisele. Iga aasta alguses osalevad õpilased isejuhtimise meistriklassis, kus lepitakse kokku ja koostatakse individuaalsed õppemeetodid juhendajatega.