Suvemäe-TKG järgib demokraatliku hariduse põhimõtteid ning loob lastele õppekeskkonna, kus arvestatakse iga lapse isikuomadustega. See võimaldab lastel suunata ise oma õppeprotsesse  ja tegevusi ning annab neile suurema valikuvabaduse. Tänu sellele on märgata laste suuremat motivatsiooni ning enesekindlust.

 

 

Demokraatliku hariduse peamised põhimõtted:

  • Meie eesmärk Suvemäe- TKGs on toetada õpilast oma sisemise tasakaalu leidmisel, nautides vabadust uurimus- ja loovtöödes ning võttes vastutust oma õppeedukuses ja käitumises;
  • Õpilased õpivad rühmades, mis vastavad nende haridusastmele, õppeprotsess ja metoodika arvestab õpilase individuaalsete huvidega. (tavapäraseid klasse ei ole);
  • Õpilastel on võimalus osaleda meie mitmekülgses koolielus. Näiteks ühiselt lahendatakse ja arutletakse erimeelsusi meie vestlusringides (vahendusring), leides parimaid lahendusi ühiseks koostööks ja paremaks õppekeskkonnaks. Samuti tehakse ettepanekuid oma vanuserühmas toimuvateks üritusteks (väike ring) ning osaletakse kogu kooli kogukonda mõjutaval koosolekul (Suvemäe Ring), kus igal ühel on oma hääl ja sõnaõigus. 
  • Koos õpetajatega, osalevad õpilased iganädalasel kooli üldkogunemisel, kus arutletakse ja otsustatakse ühiselt õppeprotsessi,-sisu ja -viisi üle (ennastjuhtiv ja personaliseeritud õpe);

 

 

  • Igal nädalal kohtub  õpilane oma õpetajaga (coachiga), et analüüsida tulemusi ja planeerida edasisi õppetegevusi.
  • Meie koolis ei ole tavapäraseid klassiruume. Selle asemel toimuvad meie tunnid erinevates tegevuskeskustes (loodusteadused, kunst, keeled jne), kindlate vanuserühmadena. (1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, 7 klass, 8-9 klass) 
  • Meie kooli õppevormiks on töötoad, mis viiakse läbi nii õpilaste kui ka õpetajate poolt, õuesõpe, töövarjuks olemine, õppekava järgsed tunnid, õpetajaga personaalsed kokkulepped projektideks, vaba mäng jne.
  • Lisaks poolstruktureeritud õppetundidele (matemaatika, eesti keel, loodusteadused) edendab Suvemäe-TKG iseseisvõppe projektide väljatöötamist, mis on suunatud õppimisoskuse arendamisele. Iga aasta alguses osalevad õpilased isejuhtimise meistriklassis, kus lepitakse kokku ja koostatakse individuaalsed õppemeetodid coachitega.